Giới thiệu

Nguồn nhân lực

Tổng số nhân lực: 35 người

Trình độ nhân lực:

Thạc sĩ : 01 người

Kỹ sư: 08 người (kỹ sư cơ khí, xây dựng, thủy lợi, điện, môi trường)

Cử nhân: 03 người (cử nhân tài chính, kinh tế)

Công nhân lành nghề: 20 người ( bậc 3-5/7 cơ khí xây dựng điện)

Nhân viên phục vụ: 03 người

        

Liên hệ với chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi